MP4 sang MP3 – https://tintuc76.com

Các cài đặt tùy chọn

Không thay đổi tốc độ bit

Thay đổi tùy biến bitrate:

Thay đổi tốc độ bit:

Thay đổi tần số âm thanh:

Thay đổi các kênh của âm thanh:

Cắt bớt âm thanh:
Nhập mốc thời hạn tại nơi bạn muốn cắt phần âm thanh. Định dạng là HH : MM : SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây .

Ví dụ 00:02:23 cho thời điểm tại 2 phút 23 giây.

to

Bình thường hóa âm thanh

Xóa ảnh bìa

Bài viết liên quan